Klauzula RODO

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkolne SchroniskoMłodzieżowe w Ślemieniu, 34-323 Ślemień ul. Spacerowa 3.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

w Ślemieniu jest Pan Mirosław Midor, kontakt: biuro@rodo1.pl

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przetwarza dane osobowe w celurealizacji zadań statutowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w tym przede wszystkim obsługa rezerwacji i realizacja usługi noclegowej, a także zawierania umów, wystawiania faktur i realizacji zamówień, dochodzenie roszczeń oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w obiekcie. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Państwa pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu w celach związanych z realizacją zadań.
 2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jako pracodawca przetwarza również dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożone przez przepisy prawa pracy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jestustawa o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Art. 6 ust. 1 lit c RODO (wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora w tym świadczące usługi prawne i informatyczne.
 5. Dane osobowe przetwarzane będąprzez czas realizacji celu do jakiego zostały pobrane, a po jego zakończeniu przez czas przechowywania i archiwizacji, wynikający z przepisów prawa.
 6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje danych.
 7. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przez Administratora.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do ich treści, sprostowania, kopii danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
 9. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które osoba wyraziła zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.