Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • 2. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Czernek.
 • E-mail: k.czernek@tenit.com.pl
 • Telefon: 607109070

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu
 • Adres: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu 34-323 Ślemień ul. Spacerowa 3
 • E-mail: dyrektor@ssm.slemien.pl
 • Telefon: 33865-43-51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu mieści się w budynku przy ulicy Spacerowej 3. Posiada również drugą lokalizację w miejscowości Las przy ulicy Zakopiańskiej 109. Oba budynki nie posiadają infrastruktury pozwalającej na przemieszczanie się i obsługę osób niepełnosprawnych ruchowo. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynkach Schroniska nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

2. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoja przeglądarką.

3. Odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.