Ciasteczka

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!
1. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO” –
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (dalej SSM) w Ślemieniu informuje, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Ślemieniu, ul. Spacerowa 3, kontakt: slemien.slemien@wp.pl,
listownie na adres administratora lub telefonicznie: (33) 865 43 51
 Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Ślemieniu jest Pan Jerzy Szostak, kontakt: iodssm@slemien.pl
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie w celu
zawierania umów, wystawiania faktur i realizacji zamówień, oraz obowiązku meldunkowego.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu działa na zasadach przepisów prawa oświatowego,
określonego w statucie placówki. Jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą realizującą
zadania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, prozdrowotne, sportowo-rekreacyjne, oraz
z zakresu krajoznawstwa i turystyki.
2. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu:
Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy SSM w Ślemieniu
Dane osobowe nie są dostępne nieograniczonej liczbie osób
Nie są gromadzone „dane szczególnych kategorii”
Dane do meldunku osób nocujących obejmują tylko: imię i nazwisko, numer dowodu lub
legitymacji szkolnej, adres zameldowania. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom.
Dane rodziców, klientów i kontrahentów są gromadzone są przez SSM na podstawie zgody, jak:
imię i nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy i adres e-mail.. Danych tych SSM nie
udostępnia żadnemu innemu podmiotowi.
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu dołoży szczególnej staranności w celu
ochrony interesów osób, których dane dotyczą, przestrzegając zasad:
Legalności – (dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa)
Celowości – ( będą zbierane tylko niezbędne dane, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu)
Merytorycznej poprawności – (dane będą merytorycznie poprawne i aktualne)
Ograniczenia czasowego – (dane dotyczące identyfikację osób, których dotyczą, nie będą
przetwarzane dłużej, niż jest to potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania)

4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu zobowiązuje się do:
– Spełnienia wobec osób, których dane dotyczą, obowiązku informacyjnego, o którym mowa
w art. 24 (gdy zbierane są bezpośrednio od osób) lub w art. 25 ustawy (gdy dane są zbierane
z innych źródeł)
– Zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, tak aby: nie były
udostępniane osobom nieupoważnionym, zabrane przez osobę nieuprawnioną, a także były
zabezpieczane przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
5. Prawo skargi do organu
SSM informuje, że przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego
pobytu, miejsca pracy lub miejsca w przypadku domniemanego naruszenia ochrony danych.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Telefon: (22) 860 70 86

6. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest obowiązkowe, gdyż brak danych
uniemożliwia udzielenia informacji, realizacji zgłoszenia i wywiązania się przez SSM z umowy.